10 najważniejszych rzeczy podczas spisywania umowy dzierżawy

4 Views Comment Off

Za niedługo będziesz podpisywał umowę dzierżawy nieruchomości i chciałbyś dowiedzieć się więcej na jej temat, czy na pewno posiadłeś całą konieczną i istotną wiedzę. Może jest coś co ci umknęło lub potrzebujesz podsumowania tego co już wiesz. Tekst poniżej z pewnością ci pomoże.

Umowa o dzierżawę nieruchomości zabezpiecza jej strony o ile zawiera odpowiednie wymogi prawne. Dokładnie zawarta umowa, z wyszczególnionymi klauzulami oraz tym co może na terenie nieruchomości robić dana strona zdecydowanie ułatwia późniejsze dochodzenie roszczeń stron i zabezpiecza ich interesy przed nadużyciami.
Podsumowanie w 10 punktach

1. Umowa tak jak wszystkie umowy musi mieć szczegółowo określone strony wymienione z imienia i nazwiska, z danymi z dowodu osobistego, lub w przypadku firmy z numerem KRS czy numerami do wpisu do ewidencji gospodarczej.

2. Jak każda umowa także umowa dzierżawy nieruchomości musi określać przedmiot dzierżawy. Opis musi być dokładny zawierający położenie nieruchomości, jej powierzchnię, numer ewidencji działki oraz również numer księgi wieczystej.

3. Umowa powinna zawierać dokładnie opisany cel dzierżawy. Szczegółowe określenie powinno zawierać sposób jej wykorzystania. Korzystanie z nieruchomości w innym sposób niż określony w umowie powoduje możliwość rozwiązania umowy przez osobę która ją wynajmuje bez zachowania okresów umownych.

4. Umowa może ale nie musi określać czasu dzierżawy nieruchomości. Prawo przewiduje że umowę o dzierżawę nieruchomości można zawrzeć zarówno na czas określony jak i nie określony.

5. Naturalnie umowa dzierżawy jest umową odpłatną w związku z tym powinna zawierać określoną dokładnie formę oraz wysokość zapłaty. Umowa ustalać powinna wielkość czynszu, formę płatności. Zapłatą za dzierżawę może być świadczenie w formie usług. Umowa powinna także określać termin co miesięcznego czynszu za przedmiot dzierżawy.

6. W treści umowy winien znaleźć się zapis dotyczący dodatkowych kosztów dzierżawy gdy np. dzierżawca prowadzi działalność gospodarczą. W umowie powinny się znaleźć takie

treści jak suma koszów opłat za media, wywóz śmieci, za inne rachunki lub np. za ubezpieczenie.

7. Osoba dzierżawcy w treści umowy powinna złożyć oświadczenie mówiące o tym, iż pozwolono jej a ona zapoznała się ze stanem technicznym oraz ze stanem prawnym przedmiotu umowy dzierżawy nieruchomości.

8. Wypowiedzenie jest jedną z ważniejszych kwestii umów najmu. Warto zadbać o to aby określić bardzo dokładnie warunki wypowiedzenie dzierżawy pamiętając, iż gdy zawieramy umowę na czas określony wówczas konieczny jest specjalny zapis mówiący o wypowiedzeniu. Jeżeli umowa nie zawiera takiego zapisu wówczas wygasa z terminem na jaki została zawarta.. Umowy na czas nie określony wygasają po okresie pół roku lub po okresie roku o ile dotyczą dzierżawy w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

9. Dzierżawa nieruchomości zawiera zobowiązania stron w tym: używanie przedmiotu umowy jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem które strony ustaliły w treści umowy; można zawrzeć zobowiązanie do nie udzielania poddzierżawy kolejnej osobie przez dzierżawcę; zobowiązanie do zwrotu przedmiotu dzierżawy w takim samym stanie uwzględniającym przy tym stopień zużycia jak również zobowiązanie do dokonywania napraw, które są niezbędne do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.

10. Umowa dzierżawy dla jej ważności prawnej wymaga odręcznego podpisu o ile stronami są osoby fizyczne. W razie gdyby jedna ze stron była osobą prawną lub organizacją wówczas konieczne są również odpowiednie pieczątki osób upoważnionych do reprezentowania tej strony.

Pozostałe teksty tematyczne online:

About the author

Related Articles

Ankieta:

Czy podobają Ci się przedłużone i zagęszczone rzęs u kobiet?

View Results

Loading ... Loading ...
Archiwa
Komentarze:
Kategorie